Magyar Aikidó Szövetség
 
 

A MASZ KYU VIZSGAANYAG ÉRTELMEZÉSE

készítették:

Gollob Szabolcs (4.dan) és Katona József(4. dan), a MASZ Technikai Bizottságának tagjai

Az alábbi gondolatok támpontokat kívánnak szolgáltatni a kyu vizsgaanyag megértéséhez, gyakorlásához és tanításához, valamint a kyu vizsgák értéke-léséhez. Szándékunk a magyarázatok megírásánál a követelmények egysége-sítése, és mindenek előtt a további, önálló útkereséshez való segítségnyújtás volt. A szövegben - annak jellegénél fogva - szándékosan maradtak magyarázat nélküli utalások és definiálatlannak tűnő fogalmak, ezért az anyag kizárólag azoknak nyújthat segítséget, akik maguk is aktívan részt vesznek a munkában és az útkeresésben.

I. ALAPELVEK

1.     A kyu vizsga anyag nem csak egy olyan gyakorlatsor, amelyet a vizs-gák lebonyolításához illetve a vizsgára való felkészüléshez használunk, hanem egy olyan rendszer, amely segítséget nyújt a tanárnak a tanítás meg-szervezésében, a csoportok és az egyének fejlődésének biztosításában, illetve a gyakorlóknak egyéni fejlődésükben.

2.     A kyu fokozatokban való előre haladás egyik fontos célja a - bázis technikák - elsajátítása, és rajtuk keresztül az alapelvek - és ezalatt nem csak a technikák, hanem a gyakorlás alapelveit is értjük - megértése/megérzése, amely egy későbbi elmélyültebb munka alapfeltétele (rendszerint SHODAN után).

3.     A kyu vizsgaanyag mögött húzódó legfontosabb alapelvek:

a)              TÉR -> IDŐ, KO TAI -> JU TAI Elsődleges a test(ek) térbeli összerendezése (SHISEI, MAAI), csak ezek után léphet be az időzítés tanulmányozása. Természetesen ez a kettősség (mint az összes többi ezután következő) nem választható el kategorikusan. A szétválasztás szigorúan pedagógiai célú, és még ilyen szempontból is rugalmasan kezelendő. A megadott prioritás inkább csak tendenciát jelöl. A kyu fokozatoknál a nagyobb hangsúlyt a TÉR/TEST rendezése kapja - a FORMÁN keresztül közelítjük a tartalmat. Az ennek megfelelő leggyakoribb munkamódszer a KO TAI.

b)             NAGYMOZGÁS -> KISMOZGÁS Olyan technikák legyenek előbb amelyeknél egyértelmű(bb) az egész test részvétele, mind a tori mind az uke részéről, pl. IRIMINAGE, IKKYO, SHIHONAGE. (Hasonlóan a csecsemő mozgás fejlődéséhez.) Ez elősegíti a test egységének kialakítását, a test összerendezését. Később lehet a figyelmet összpontosítani a - finomabb - kéz ill. csukló munkára (KOTEGAESHI, NIKYO, SANKYO, YONKYO, GOKYO), amely már egy valamilyen szinten a - kéz mögé rendezett - testet feltételez. Természetesen, egy jól összerendezet test felépítéséhez, egyforma szükség van "nagy", illetve "kis" mozgásokra is.

c)             FOGÁSOK -> ÜTÉSEK A támadási formák a TÉR/IDŐ különböző aspektusait fejezik ki. Különösen jól érzékelhető ez a különböző test ill. ruha részek megragadásánál. Egy csukló megragadásánál a legnagyobb a MA AI, míg az USHIRO KATATE DORI KUBISHIME (ill. az anyagban nem szereplő HAGAI JIME) esetében a legkisebb. Ezért a KATATE DORI gyakorlatok adják a - legtisztább - lehetőséget az egyenes tartás, és az egyenes vonalak mentén végzett mozgások megtanulásához. Viszont a - tökéletes - SHISEI, és MA AI, stb. eléréséhez elengedhetetlen a szűkebb, lezártabb fogások tanulmányozása. A fogások szűkülésével együtt jár a veszélyeztetettség érzésének növekedése. Ugyan ezt tapasztalhatjuk az ütéseknél is. Az ütéseknél óhatatlanul belép az IDŐ kérdése (később természetesen a TÉR/IDŐ egységének kérdése). Ha nincs egy bizonyos szintű test/mozgáskoordináció, nincs értelme az ütésekből való gyakorlással (komolyan ) foglalkozni. Az ütések osztályozásánál is fellelhető egyfajta "hierarchia", vagy nehézségi fokozatok, ami jórészt az előbb említett veszélyeztetettség érzésének növekedésén alapszik: SHOMEN UCHI -> JODAN TSUKI.

II. FOKOZATONKÉNTI KÖVETELMÉNYEK

6. KYU

1. UKEMI WAZA & SHIKKO:

2. SUWARI WAZA:

Ai hammi katate dori:                   Ikkyo

3. TACHI WAZA:

Ai hammi katate dori:                  Ikkyo

                                                 Iriminage

                                                 Kotegaeshi

Gyaku hammi katate dori:            Shihonage

                                                 Tenchinage

                                                 Uchi kaitennage

                                                 Kokyunage

A 6. kyu gyakorlatai esősorban a test összehangolására irányulnak. Ezért a szélesebb, nagyobb mozdulatokra épülő technikák szerepelnek az anyagban, amelyek biztosítják, hogy a gyakorló az egész test együttes munkájára tudjon összpontosítani. Ez alól csak a KOTEGAESHI kivétel bizonyos szempontból, mert úgy tűnhet, hogy a kezek munkájára és a csuklóra összpontosítunk. Mivel ezen a szinten a nagyobb mozdulatokon van a hangsúly, a javasolt KOTAGAESHI változat az URA, amely TENKAN billentéssel indul.

A végrehajtásnak egyszerűnek, szinte nyersnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy a gyakorlásnál és bemutatásnál csak a legszükségesebb mozdulatok végrehajtására kell törekedni. A munkának pontosnak, de ritmusosnak kell lennie, túlzott sebesség és kapkodás nélkül.

A bemutatás során minden, a partner által keltett érzelmi hatást ki kell zárni (pl. veszélyeztetés, illetve veszélyeztetettség érzése). Különösen figyelni kell az alaptechnikák által meghatározott fő irányokra. Az alkalmazandó munka-stílus a KOTAI.

A kezdet kezdetétől nagyon fontos, hogy az alapelvek és alapmozdulatok elsajátítása mellett a gyakorlók megértsék az UKE-TORI munka lényegét is. Fontos, hogy megértsék a két szerep egyenlő jelentőségét. Elsősorban azt, hogy az UKEMI aktív munka, és nem a technika passzív "elszenvedése". Ugyanakkor az UKE nem dolgozhat a TORI helyett sem. Az UKEMI adással kezdődik és befogadással vagy átvétellel folytatódik. Az UKÉnek először "oda kell adnia" a testét, hogy a tori megfelelően alakíthassa ki a technika által megkívánt kapcsolatot, majd a gyengeség érzete nélkül befo-gadni a technikát.

Ezen a szinten, az esések oldaláról a MAE és USHIRO UKEMI, illetve a lefogás technikáknál alkalmazott UKEMI jelenik meg. A gurulásokat és a SHIKKOt külön, partner nélkül is be kell mutatni.

A vizsgáztatók a szoros értelemben vett WAZÁn kívül, az alábbi főbb alapelvek, szinthez mért, érvényesülését, is figyelik :

- MA AI (távolság)

- SHISEI (testtartás, attitűd)

- UKEMI ("átvétel", esések)

- KUZUSHI (kibillentés)

- MUSUBI (a partnerre hangolódás, "összekötés")

Összességében a 6. kyus munka a tér és a testek összerendezésére összpon-tosít. A technikák alapvető ismeretén valamint a megfelelő jártasságon kívül a bemutatásnak ezt kell tükröznie.

Technikai javaslatok, megjegyzések:

1.     A SUWARI WAZA IKKYO-nál lényeges a CHUDAN kiindulópont, a jó távolság és a tiszta kivitelezés érdekében. GEDANból a gyakorlat túl nehéz ezen a szinten. Ugyan ez érvényes a TACHI WAZA IKKYO-ra is.

2.     Az IRIMINAGÉ-nál több változat is lehetséges, de mindenképpen legyen OMOTE és URA is.

3.     KOTEGAESHI csak URA (TENKAN).

4.     TENCHINAGE csak OMOTE, SANGAKU belépéssel. Elengedhetetlen gyakorlat a KUZUSHI megértéséhez.

5.     UCHIKAITENNAGE csak OMOTE. A TENCHINAGE továbbvitele; segíti a TENCHI elv megértését. A SHIHONAGE "inverz" technikája.

6.     SHIHONAGE OMOTE kereszt irány, és URA. Az IKKYO és IRIMI-NAGE mellett a 6. kyus vizsga központi gyakorlata.

7.     KOKYUNAGE TENKAN változat. Lehetőséget ad az előre irányuló kibillentésre és a MAE UKEMIRE.

5. KYU

1. SUWARI WAZA:

Shomen uchi:                               Ikkyo

                                                  Sankyo

                                                  Iriminage

2. HANMI HANDACHI WAZA

Gyaku hammi katate dori:            Shihonage

3. TACHI WAZA:

Ai hammi katate dori:                  Nikyo

                                                 Shihonage

                                                 Uchi kaitennage

                                                 Uchikaiten sankyo

Gyaku hammi katate dori:            Ikkyo

                                                 Iriminage

                                                 Kotegaeshi

                                                 Udekimenage

                                                 Kokyu ho (naname)

                                                 Sumi otoshi

Shomen uchi :                             Ikkyo

                                                 Nikyo

                                                 Sankyo

                                                 Iriminage

                                                 Kotegaeshi

Ezen a szinten is hasonló dolgok érvényesek, mint a 6. kyuban. Új elem, hogy megjelennek azok a technikák is, amelyek a test nagy mozgásainak, és a csukló finomabb mozgásainak összehangolását kívánják meg. (pl. NIKYO, SANKYO, KOTEGAESHI ).

Az AI HAMMI KATATE DORI-ra alkalmazandó technikák főként a SHIHONAGE típusú mozgásokra illetve a SANGAKU belépésre világíta-nak rá.

A GYAKU HAMMI KATATE DORI esetében a SANGAKU, IRIMI ISSO-KU, és TENKAN mellett hangsúlyozott a MAWARI.

Az 5. kyuban jelenik meg először ütés, a SHOMEN UCHI formájában. Ez megkívánja a MUSUBI fenntartását akkor is, amikor a partnerek fizikailag nem érintkeznek. Ez elősegíti a MUSUBI fogalmának teljesebb megértését.

A SHOMEN UCHI technikák miatt először jelenik meg követelményként az időzítés is. Azonban végig fenn kell tartani a 6. kyuban leírt jellemzőket, úgymint:

A végrehajtásnak a lehető legegyszerűbbnek kell lennie, a nyersességig egyszerűnek. Csak a legszükségesebb mozgások engedélyezettek. A végre-hajtásnak pontosnak, ritmusosnak kell lennie, kapkodás nélkül. A bemutatás során minden, a partner által keltett érzelmi hatást ki kell zárni (pl. veszélyeztetés, illetve veszélyeztetettség érzése). Különösen figyelni kell az alaptechnikák által meghatározott fő irányokra.

Az alkalmazandó munkastílus KOTAI.

A munkának továbbra is a megértettséget, összehangoltságot, és a szellemi-fizikai fejlődést kell sugallnia. További követelmény, hogy a vizsgázónak érzékeltetnie kell a különféle technikák közötti hasonlóságokat, ily módon "egységesítve" azokat.

Technikai javaslatok, megjegyzések:

1.     A SUWARI WAZA SHOMEN UCHI gyakorlatoknál AIHAMMI pozíció a kiindulás és az elől levő kéz üti a SHOMENt. Minden esetben a TORI provokálja a támadást mély IRIMIvel. Az IRIMINAGÉnál nem jelent problémát, ha az UKE kezdeményez.

2.     A TACHI WAZA AIHAMMI KATATEDORI NIKYO URÁnál a direkt változat (billentés nélkül) és a TENKANnal végrehajtott hosszabb változat is lehetséges.

3.     A KOKYU HO NANAME esetében több lehetséges irány is gyakorol-ható. Ennél a fokozatnál az egyszerűség kedvéért és a további gyakorlatok előkészítésére az IRIMI ISSOKU + MAWARI ASHI változat a javasolt.

4.     Az IKKYO esetében mivel ezen a szinten még mindig a statikus munka (KOTAI) dominál, a SANGAKU IRIMIvel végrehajtott változat a legmegfe-lelőbb. Ehhez kapcsolódik a SUMI OTOSHI is.

5.     A SHOMEN KATAME WAZA technikák esetében is célszerű a SAN-GAKU belépéshez ragaszkodni. Talán ennek a változatnak a legkönnyebben érthető és gyakorolható az időzítése (így azonban a SUWARI és TACHI WAZA munka még egy aspektusban különbözni fog).

4. KYU

1. SUWARI WAZA:

Kata dori:                                   Ikkyo

                                                 Nikyo

Shomen uchi:                              Nikyo

                                                 Yonkyo

                                                 Gokyo

                                                 Kotegaeshi

2. HAMMI HANDACHI WAZA:

Gyaku hammi katate dori:            Ikkyo

3. TACHI WAZA:

Ai hammi katate dori:                  Koshinage

Gyaku hammi katate dori:            Nikyo

                                                 Sankyo

                                                 Yonkyo

                                                 Soto kaiten nage

                                                 Gyaku kotegaeshi

Ryote dori:                                 Ikkyo

                                                 Tenchinage

                                                 Shihonage

                                                 Udekimenage

Kata dori:                                   Ikkyo

                                                 Nikyo

Shomen uchi:                              Yonkyo

                                                 Gokyo

                                                 Uchi kaiten sankyo

                                                 Shihonage

                                                 Koshinage

Chudan tsuki:                             Ikkyo

                                                 Kotegaeshi

                                                 Iriminage

                                                 

4. USHIRO WAZA:

Ryote dori:                                 Sankyo

Katate dori kubi shime:                Koshinage

A 4. kyuban egyre inkább kifejezésre kerül az UKE illetve TORI közötti kapcsolat fontossága. Az eddigi munka a KATA DORI, RYOTE DORI, KATATE DORI KUBI SHIME támadásokkal egészül ki. Ezek a megraga-dási módok sokkal erőteljesebbek és zártabbak, mint az eddigi KATATE DORI-k, így a test és szellem egységének egyre inkább előtérbe kell kerülni-e.

Új gyakorlási forma az USHIRO WAZA. Az USHIRO WAZA technikáknál külön nehézséget okoz, hogy a partner nem látható, így a test összehan-goltsága még nagyobb hangsúlyt kap. Ez egyúttal az eddigiektől eltérő érzé-kelést is megkíván.

Külön figyelmet kell fordítani az USHIRO WAZÁkat jellemző nyitás + beengedés folyamatára, ami elsődleges fontosságú a térrel való gazdálkodás szempontjából. Ez még hangsúlyosabb lesz a további fokozatoknál.

A KOSHI NAGE technikák révén először jelenik meg elkerülhetetlenül a "zuhanás" is, mint UKEMI. Ez feltételezi az UKEMI-ben (itt most ellenőrzött esés értelemben) elért jártasságot, és a zuhanással együtt járó félelem leküz-dését.

Az 5. kyuban bevezetett HAMMI HANDACHI WAZA amúgy is a megszo-kottól eltérő MA AI-t jelent, itt azonban mindez tovább finomodik. Az IKKYO ugyanis nagyobb távolságot követel meg, mint a "közeli" SHIHO NAGE.

A CHUDAN TSUKI-vel megjelenik az első "fenyegetettséget" előidéző támadás. Ez a technika még inkább előtérbe helyezi az időzítések fontos-ságát, amely a SHOMEN UCHI munkákban érlelődött eddig.

A RYOTE DORI IKKYO, SHIHONAGE lehetőséget nyújt az eddig alkalma-zott belépések mellett az ENNO IRIMI belépés gyakorlására, ami a 3. kyu YOKOMEN UCHI technikáit készíti elő.

Összességében tehát a követelmények:

- jobb koordináció

- kiteljesedő érzékelés

- intenzívebb munka a negatív érzelmekkel (pl. félelem)

- egységesedő testmunka

- dinamikusabb UKEMI

- jobb MUSUBI

Technikai javaslatok, megjegyzések:

1.      A SUWARI WAZA SHOMEN UCHI KOTEGAESHI és NIKYO URA szorosan összefüggő gyakorlatok. Azonos távolsággal dolgozunk, mivel mindkét esetben a csukló a kapcsolódási pont. Ezért, bár a NIKYO URA is végrehajtható IKKYO HENKAként, javasolt a közvetlen csukló megragadá-sos változat (nem IKKYO HENKA) alapos tanulmányozása.

2.      A HAMMI HANDACHI WAZA IKKYO végrehajtásánál elengedhetet-len az UKE földközelbe hozatala, ezért nem elegendő a SANGAKU billen-tés (mint TACHI WAZÁban). A billentésnél A TACHI WAZA GYAKU KATATE DORI TAI NO HENKA karmunkáját alkalmazzuk TENKAN for-dulás (270 fokos csípőmunka) mellett.

3.      TACHI WAZA AIHAMMI KATATE DORI KOSHINAGE: (1) IK-KYO HENKAként, anélkül hogy a partnert túlzottan megbillentenénk. A fogás maradhat fent a könyökön, de kezdetnek még jobb a derék fogás. Ügyeljünk, hogy ne a hátat vagy a nyakat fogjuk át, hanem az öv mentén a derekat! (2) UCHI KAITEN SANKYO indítással. Ennél a változatnál a két csípő teljesen merőleges egymásra. Mindkét KOSHINAGE változatnál szűk az állás, párhuzamos lábfejekkel (SHIZENTAI).

4.      RYOTE DORI TENCHINAGE: hangsúly az SANGAKU belépéses OMOTE változaton! Alapvető hiba az alsó kéz nem elég aktív használata.

5.      RYOTE DORI IKKYO alap változatok: SANGAKU IRIMI, SANGA-KU HIKI ASHI, ENNO IRIMI. Az UKE ne engedje el túl hamar a TORI csuklóját, mert értelmét veszti a RYOTE DORI! Bontás, billentés együtt tör-ténik!

6.      RYOTE DORI SHIHONAGE, UDEKIMENAGE: kereszt, MAWARI, TENKAN, ENNO IRIMI.

7.      A CHUDAN TSUKI gyakorlatoknál ügyeljünk, hogy a TSUKI egye-nes vonalú legyen, az egész test részvételével (IRIMI!). A TSUKI gyakorlása során figyelmet kell fordítani arra, hogy vízszintes és/vagy függőleges ököltartással végrehajtott TSUKI ellen is gyakorolni kell. Ezek ugyanis más távolságot jelentenek.

3. KYU

1. SUWARI WAZA:

Shomen uchi:                             Soto kaitennage

                                                 Kokyunage

Kata dori:                                   Sankyo

Ryote dori:                                  Kokyu ho

2. HAMMI HANDACHI WAZA:

Gyaku hammi katate dori:            Nikyo

                                                 Uchi kaitennage

                                                 Soto kaitennage

                                                 

3. TACHI WAZA:

Katate ryote dori:                         Ikkyo

                                                  Nikyo

                                                  Iriminage

                                                  Jujigarami

                                                  Kokyunage

Ryote dori:                                  Nikyo

                                                  Iriminage

                                                  Kotegaeshi

                                                  Gyaku kotegaeshi

                                                  Kokyunage

Shomen uchi:                               Kokyunage

                                                  Sumi otoshi

Yokomen uchi:                             Ikkyo

                                                  Iriminage

                                                  Shihonage

                                                  Kotegaeshi

                                                  Tenchinage

Chudan tsuki:                              Hiji kime osae

                                                  Uchikaiten sankyo Udekimenage

                                                  Soto kaitennage

                                                 

4. USHIRO WAZA:

Ryote dori:                                  Ikkyo

                                                  Iriminage

                                                  Shihonage

                                                  Kotegaeshi

                                                  Koshinage

                                                  Kokyu ho

A 3. kyu fő vonalát a KATATE RYOTE DORI, YOKOMEN UCHI, USHIRO RYOTE DORI csoportok adják. Ezek megértéséhez alapvető fontosságú a SUWARI WAZA RYOTE DORI KOKYU HO.

Ennek a gyakorlatnak az érzete, kar - és kézmunkája öröklődik tovább az előbb említett gyakorlatokban.

Az USHIRO RYOTE DORI csoport pedig valamennyi USHIRO technikát megalapozza.

Ennél a fokozatnál a támadások jellegéből adódóan mind a KO TAI, mind a JU TAI munkára nagy hangsúlyt fektetünk. A megragadásból való gyakor-lásnál KO TAI és JU TAI gyakorlási formát is alkalmazunk. Ez további lehe-tőséget nyújt a test erősítésére és ellazítására, és a test-tudatosság tovább-fejlesztésére.

Az eddigi követelményeken túl tehát szükséges:

- az egyre nagyobb mértékű ellazulás

- a szilárdság

- a TEGATANA tudatos használata

- az erő kiterjesztésének érzete

- a jól időzített mély belépés

- az ENNO IRIMI használata

- az eddigieknél folyékonyabb (JU TAI) munka

Technikai javaslatok, megjegyzések:

1.     HAMMI HANDACHI WAZA NIKYO: szinte kizárólagos az URA változat. Lehet TENKAN indítással, vagy rövidebben, oldalra elmoz-dulással. Az UKE kézfejét a homloknál támasztjuk meg.

2.     A KATATE RYOTE DORI technikáknál ügyeljünk a kar kardszerű mozgatására. Gyakori hiba, hogy megemelkedik a váll és a könyök, vala-mint emelés és vágás helyett a TORI húzó mozdulatokkal próbálkozik. Általában a KOTAI típusú munka javasolt az ellazulás és a dinamizmus ta-nulmányozása miatt.

3.     RYOTE DORI KOKYUNAGE: legalább három-négy változat, SUMI OTOSHI, TENKAN (külső és belső oldal is), O JODAN, stb. JU TAI!

4.     YOKOMEN UCHI: a TENCHINAGE kivételével a külső (SANGA-KU), és a belső (SANGAKU, ENNO IRIMI) változatokat is be kell mutatni.

5.      USHIRO WAZA IKKYO: KO TAI és JU TAI formában is! Földig kell billenteni, ügyelve az előre irányuló munkára! A billentés közben figyelni kell arra, hogy a TORI felegyenesedése és az UKE csuklójának és könyöké-nek a megragadása jó ütemben és határozattan történjen meg.

2. KYU

1. SUWARI WAZA:

Ryokata dori:                                         Ikkyo

Shomen uchi:                                        Jiu waza

Chudan tsuki:                                       Kotegaeshi

Jodan tsuki:                                           Ikkyo

2. HAMMI HANDACHI WAZA:

Gyaku hammi katate dori:                   Iriminage

                                                             Kotegaeshi

                                                             Sumi otoshi

Ryote dori:                                             Shihonage

3. TACHI WAZA:

Muna dori:                                             Ikkyo

                                                             Nikyo

                                                             Uchi kaiten sankyo Shihonage

                                                                 

Katate ryote dori :                                 Kokyu ho

                                                              Shihonage

                                                              Kotegaeshi

                                                                 

Yokomen uchi :                                      Nikyo

                                                              Sankyo

                                                              Yonkyo

                                                              Gokyo

                                                              Koshinage

                                                              Kokyunage

Chudan tsuki:                                        Jiu waza

Kata dori men uchi:                              Ikkyo

                                                             Iriminage

                                                             Shihonage

                                                             Kotegaeshi

4. USHIRO WAZA:

Ryote dori:                                              Kokyu ho

                                                              Kokyunage

                                                              Juji garami nage

Ryokata dori:                                         Ikkyo

                                                              Nikyo

                                                              Sankyo

                                                              Kotegaeshi

                                                              Kokyu ho (naname)

                                                              Kokyunage

Ryohiji dori:                                           Kokyu ho naname

                                                              Kotegaeshi

Eri dori men uchi:                                 Ikkyo

                                                              Shihonage

                                                              Kotegaeshi

5. BUKI WAZA:

Tanto dori:                                              Tsuki jiu waza

Jo dori:                                                    Jo nage

6. TANINZU GAKE:                              Ni nin gake

A 2. kyu az a fokozat, ahol az eddigi követelményeknek együttesen, kiteljesedve kell megjelenniük, a fokozat által támasztott új követelmé-nyeken túl. Tovább erősödik az a vonulat, amely az erős, nagy szilárdságú megragadások kezelését és az ütések semlegesítésének szabadabb munkáját ötvözi.

Az eddigi erőteljes megragadásokon túl a MUNA DORI, a KATA DORI MEN UCHI, az USHIRO RYOKATA DORI és az USHIRO ERI DORI MEN UCHI nehezítik a követelményeket.

A KATA DORI MEN UCHI és az USHIRO ERI DORI MEN UCHI az eddi-giektől eltérő szellemi hozzáállást kívánnak meg a támadások összetett volta miatt. Az eddigi fokozatok során egyetlen támadásra egyetlen, azonnali vá-laszt adtunk. Itt az első támadás mellett egy csaknem azonnali második is adott, ami erős koncentrációt, töretlen szellemet és szabad testmozgást kí-ván meg.

Figyelemre méltó a KATAME WAZA technikák nagy súlya, ami kifejezésre juttatja azt, hogy ennél a fokozatnál a partner teljes kontrollálása kerül a kö-zéppontba. Ez a BUKI WAZA miatt fokozottan fontos.

A TANINZU GAKE során a TORInak jól kell kihasználnia a rendelkezésére álló teret, meg kell osztania a figyelmét a támadók között, a MUSUBIt több irányba kell kiterjesztenie. Az UKÉnek pedig lehetősége nyílik egy nagyobb sebességű munka során úgy gyakorolni az UKEMIt, és a támadást, hogy közben ő maga is folyamatosan veszélyeztetett. A fenyegetettség érzésének leküzdésére a TANTO DORI, JO NAGE, NI NIN GAKE mellett, az eddi-gieknél nagyobb sebességű munka is jó alapot szolgáltat.

A BUKI WAZA gyakorlása során mind az UKÉnek, mind a TORInak egy más dimenzióba kell belépnie és alkalmaznia az eddig tanultakat. Mindez jó alkalmat nyújt az egységesebb szemlélet kialakítására.

A követelmények:

- egységes szemlélet

- jó testtartás

- szilárdság

- ellazultság

- tudatos, erős központ

- jó csípőmunka

- erőteljesebb, hatékonyabb végrehajtás

- a technikák folyamatos mozgással történő végrehajtása

- jó gazdálkodás a térrel

- a MUSUBI kiterjesztése több irányban

Technikai javaslatok és megjegyzések:

1.      HAMMI HANDACHI WAZA RYOTEDORI SHIHONAGE: a TORI-nak minden esetben fel kel állnia a gyakorlat végrehajtása közben.

2.      KATADORI MEN UCHI: A KATADORI MEN UCHI technikák gya-korlása során az a változat javasolt, amikor a TORI, a váll megragadása után az UKE oldalára mozdul (SANGAKU) és ezzel egy időben ATEMI-t indít az UKE arca felé. A technikák az UKE hárítása után kivitelezendők. Ügyelni kell arra, hogy az UKE ne engedje el túl hamar a TORI vállát! A techni-káknak azt a formáját, amikor az akció az UKE ütését követően indul, a kyu fokozatra történő felkészülés során nem gyakoroljuk.

3.      ERI DORI MEN UCHI: A technikáknak azt a változatát gyakoroljuk, amikor a beengedés után TORI ATEMIt indít az UKE arca felé. Az IKKYO és KOTE GAESHI estében a direkt változatot is gyakoroljuk. A direkt válto-zatok kivételével az UKE az ATEMI hárítása után igyekezzen az ATEMIt adó kezet lefelé tolni.

4.      TANTO: néhány alaptechnika (KOTEGAESHI, HIJI KIME OSAE, U-CHI KAITEN SANKYO, IKKYO, NANAME KOKYU HO rögzítéssel, SHI-HONAGE, stb.)

5.      JO: SUMI OTOSHI, JUJI NAGE, IRIMI NAGE, SHIHO NAGE, KO-KYU NAGE

1. KYU

1. SUWARI WAZA:

Ryokata dori :                             Nikyo

Kata dori men uchi:                     Ikkyo

Shomen uchi:                              Jiu waza

Yokomen uchi:                             Ikkyo

                                                  Iriminage

2. HAMMI HANDACHI WAZA

Gyaku hammi katate dori:            Jiu waza

Ryote dori:                                  Kokyunage

Ushiro ryokata dori:                     Ikkyo

                                                  Sankyo

                                                  Kotegaeshi

                                                  Kokyunage

Shomen uchi:                              Iriminage

3. TACHI WAZA:

Ryokata dori:                              Ikkyo

                                                 Nikyo

                                                 Tenchinage

Shomen uchi:                              Jiu waza

Jodan tsuki:                                Ikkyo

                                                 Nikyo

                                                 Sankyo

                                                 Yonkyo

                                                 Iriminage

                                                 Shihonage

                                                 Kotegaeshi

                                                 Koshinage

                                                 Ushiro kiriotoshi

Muna dori men uchi:                  Ikkyo

                                                 Koshinage

Kata dori men uchi:                     Udekimenage

                                                 Koshinage

Mae geri:                                    Iriminage

4. USHIRO WAZA:

Ryote dori:                                  Jiu waza

Ryokata dori:                              Jiu waza

Katate dori kubi shime:                Ikkyo

                                                 Nikyo

                                                 Sankyo

                                                 Shihonage

                                                 Kotegaeshi

                                                 Kokyunage

Eri dori men uchi:                       Nikyo

                                                 Sankyo

                                                 Iriminage

5. BUKI WAZA:

Tanto dori:                                 

     Tsuki:                                    Jiu waza

     Shomen uchi:                          Gokyo

     Yokomen uchi:                        Gokyo

Jo dori:                                      

     Tsuki:                                    Jiu waza

     Jo nage:                                 Jiu waza

6. TANINZU GAKE:                 San nin gake

Az 1. kyu legfőbb követelménye a térrel és idővel való jó gazdálkodás a folyamatos, tempós és erőteljes munka mellett. A 2. kyuban már kidolgozott tulajdonságokat kell még magasabb szintre fejleszteni.

Kiemelendő a HAMMI HANDACHI WAZA USHIRO csoportja, ami telje-sen új dimenziókat nyit meg.

A JODAN TSUKI jó lehetőséget ad a fenyegetettség érzésének fokozására, és annak kezelésére. Ugyanez igaz a MAE GERIre, a JO DORIra, illetve a SAN NIN GAKÉra is.

Másrészt a MAE GERI IRIMI NAGE önálló kategóriát képvisel, hiszen az eddigi támadások mind kézzel történtek, ami a gyakorlók figyelmét a felső-testre és részeire irányította. Ezért ez a technika különösen nagy figyelmet és koncentrációt kíván, és mintegy kiterjeszti a figyelmet, a koncentrációt a partner teljes testére. Megjelenik tehát az, hogy a partnert egyetlen pillan-tással kell "egészben" befogni, ami a későbbiekben a partner teljes szellemi ellenőrzéséhez vezet.

Az 1. kyu a kyu fokozatok szintézise, és a SHODAN szint előkészítője. Ezek a vizsgák a 2. kyus vizsgákkal egyetemben központi vizsgabizottság előtt zajlanak. A vizsgáztatók az eddigi vizsgákhoz hasonlóan a fokozat követelményén kívül kérhetnek technikákat az előző fokozatok követelmé-nyéből is.

A vizsgázók értékelésénél a WAZA minőségén kívül, nagy hangsúlyt kap az etikett és a gyakorláshoz, vizsgához való hozzáállás (REISHIKI, SHISEI), a koncentráció és "jelenlét" (ZANSHIN), valamint a gyakorló felek egymásra hangolódása (MUSUBI, UKEMI).

Ez a fokozat az első, ahol HAKAMÁt viselnek a vizsgázók, ezért lényeges, hogy az övet és a hakama szalagjait gondosan kössék meg a gyakorlók, ne-hogy a vizsga közben szétjöjjön az öltözet!

A vizsgaanyagban a JIU WAZÁval meghatározott részek opcionálisak, de mindenképpen azt tükrözik, hogy a fokozat a kellően megalapozott, össz-hangban lévő test - szellem szabad munkáját követeli meg.

Technikai javaslatok és megjegyzések:

1.     HAMMI HANDACHI WAZA: RYOTE DORI KOKYUNAGE esetében SUMI OTOSHI típusú, illetve hátrafelé irányúló KOKYUNAGE (O JO-DAN) javasolt. Az USHIRO RYOKATA DORI IKKYO, KOKYUNAGE gya-korlásánál a partner kibillentése előre és lefelé, míg a SANKYO és KOTE-GAESHI kivitelezése KIZÁban, függőleges felsőtesttel történik. A SHO-MEN UCHI IRIMI NAGE esetén a támadást a TORInak kell kikényszerí-tenie.

2.     A JODAN TSUKI elleni technikáknál külön figyelni kell, hogy a bemu-tatott technikák látható és érezhető rokonságot mutassanak a SHOMEN UCHI technikákkal. Ügyelni kell arra, hogy a TSUKI egyenesen az arcba irá-nyuljon, és az ütés ereje, sebessége megfelelő legyen.

3.     A MUNA DORI MEN UCHI technikák esetében a KATADORI MEN UCHI technikákra leírtak igazak. A MUNA DORI megragadásnak GYAKU HAMMI állásban kell megtörténnie, úgy, hogy a támadást TORInak kell lehetővé tennie a teljes testfelület bemutatásával. Az ATEMIT a TORI indít-ja az UKE arca felé az első kéz TEGATANÁjával vagy zárt ököllel.

4.     Az USHIRO KATATE DORI KUBISHIME gyakorlásához a KO TAI a javasolt munkaforma. A megragadásnak erőteljesnek kell lennie anélkül, hogy a TORIt egyensúlyvesztésbe hozná. Az egyensúlyvesztéssel járó táma-dás elleni munka a danfokozatok követelményei közé tartozik.

5.     JO DORI - TSUKI JIU WAZA: HIJI KIME OSAE, KOTE GAESHI, IRIMI NAGE, NANAME IRIMI NAGE, KOKYU NAGE, UDEKIME-NAGE, SHIHONAGE. A TSUKIt a TORInak kell provokálnia a távolság csökkentésével és a teljes testfelület bemutatásával (OMOTE SANGAKU).

Vissza a lap tetejére